Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

          hr grb
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
URED NAČELNIKA
Klasa:112-03/15-01/01
Urbroj:2198/33-40-15-1
Kolan, 06. kolovoza 2015.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 86/08, 61/11), te članka 6. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstenog upravnog odjela Općine Kolan ("Službeni glasnik Zadarske županije broj 17/10), Načelnik Općine Kolan raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Puni tekst Natječaja možete preuzeti iz privitka.

         hr grb
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg Kralja Tomislava 6, 23 251 Kolan
Klasa: 112-02/14-01/01
Ur. broj: 2198/33-40-14-1
U Kolanu 29. rujna 2014.


Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), te članka 6. Pravilnika o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan (službeni glasnik Zadarske županije 17/10), pročelnik Općine Kolan raspisuje


NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto – komunalnog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kolan – 1 izvršitelj/ica

 

Puni tekst Natječaja možete preuzeti iz privitka.

          hr grb
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
Kl. br. 372-03/15-01/02
Ur.br.: 2198/33-40-15-2
Kolan, 10. travanj 2015.

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/2011), članka  14. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službeni glasnik Zadarske županije br. 8/10),te članka 51. Statuta Općine Kolan(Službeni glasnik Zadarske županije br. 8/13), Općinski načelnik donosi

ZAKLJUČAK  - veza Javni natječaj

Za prikupljanje pisanih ponuda radi davanja u zakup poslovnih prostora u „Poslovnom centru Mandre“, naselje Mandre i društveno-poslovnoj zgradi na k.č. 8604 u naselju Kolan od 12. ožujka 2015. Kl. br. 372-03/15-01/02, Ur.br.: 2198/33-40-15-1 za produljenje roka za dostavu ponuda zaključno sa 20. travnjem 2015.

Puni tekst Natječaja možete preuzeti iz privitka.


Općina Kolan objavljuje Rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u predmetu davanja koncesije za obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija na području Općine Kolan vezano za Obavijest o obustavi postupka natječaja (link na Obavijest) do donošenja Rješenja na žalbu, a objavljenu na web stranici Općine Kolan 24. lipnja 2014. Tekst Rješenja možete preuzeti iz privitka.

           hr grb
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/2011), članka 14. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službeni glasnik Zadarske županije br. 8/10),te članka 51. Statuta Općine Kolan (Službeni glasnik Zadarske županije br. 8/13), Općina Kolan raspisuje


JAVNI  NATJEČAJ


Za prikupljanje pisanih ponuda radi davanja u zakup poslovnih prostora u Poslovnom centru Mandre, naselje Mandre i društveno-poslovnoj zgradi na k.č. 8604 u naselju Kolan.

Puni tekst Natječaja možete preuzeti iz privitka.


Općina Kolan
u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Kolan“.


Puni tekst Natječaja i Prijavni obrazac preuzmite iz priloga

          hr grb
REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
URED NAČELNIKA
Povjerenstvo za provedbu Natječaja
Trg Kralja Tomislava 6, 23 251 Kolan
Kl.br: 112-02/14-01/01
Ur.br:2198/33-40-14-8
Kolan, 22. listopada 2014. godine


Poziv za testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti

 

Za kandidate prijavljene na oglas za prijam u službu na radno mjesto komunalni redar, objavljenog u Narodnim novinama (br. 117/14 od 01.10.2014.)  za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.


Formalne uvjete natječaja ispunjavaju sljedeći kandidati:

1.    Marin Oštarić
2.    Arian Čavala
3.    Stipe Peko


Testiranje će se provesti dana 31. listopada 2014. godine u prostorijama Općine Kolan, Trg kraljaTomislava 6, s početkom u 08.00 sati.

Puni tekst Poziva možete preuzeti iz privitka.

 


Naručitelj Općina Kolan je dana 16. travnja 2014. godine objavio Obavijest o namjeri davanja koncesije za predmet koncesije: obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Kolan, Klasa: 363-01/14-01/19, Ur. broj. 2198/33-40-14-3 u Elektroničkom oglasniku javne nabave br. 2014/S 01K-0020097. Kriteriji odabira: ekonomski najpovoljnija ponuda.

U predmetnom postupku dostavljene su dvije ponude ponuditelja "PONY EXPRESS – BRZI", vl. Borisa Jurčevića, Moravčići 1, Dinjiška i ponuditelja Autoprijevoz "Kustić", Južni porat 1, Kustići.
Općinsko vijeće Općine Kolan na 8. sjednici održanoj 4. lipnja 2014. godine Klasa: UP/I-363-01/14-01/12, Urbroj:2198/33-40-14-1  donijelo je Odluku o odabiru za obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Kolan te je odabrao ponuditelja "PONY EXPRESS – BRZI", vl. Borisa Jurčevića, Moravčići 1, Dinjiška za sklapanje Ugovora o koncesiji.

Na odluku o odabiru žalitelj Autoprijevoz Kustić vl. Ivice Kustića, Južni porat1, Kustići, predao je žalbu osobno na urudžbeni zapisnik 20. lipnja 2014. godine.

Ponuda žalitelja je odbijena temeljem članka 93. Zakona o javnoj nabavi kao ponuda koja nije cjelovita te je suprotna odredbama dokumentacije za nadmetanje. Prema Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda kod provjere oblika sadržaja i cjelovitosti ponude stručno povjerenstvo za koncesije utvrdilo je da ponuda ponuditelja Autoprijevoz Kustić vl. Ivice Kustića,Južni porat 1, Kustići nije uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. Stranice nisu označene rednim brojem. Također nije dostavio dokumentaciju sa potpunim podacima traženim u dokumentaciji tj. na omotnici nema naznake za koji se predmet natječe. Sukladno članku 93. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) javni naručitelj je obavezan odbiti ponudu navedenog ponuditelja jer nije cjelovita kako je traženo u dokumentaciji.
Ponuda žalitelja nije niti razmatrana sa osnove ponuđenih cijena jer je već prije tijekom postupka pregleda i ocjene odbijena sukladno članku 93. Zakona o javnoj nabavi.

Žalitelj predlaže poništiti Odluku o odabiru te provesti novi postupak za davanje koncesije.

Naručitelj Općina Kolan smatra da je žalba neosnovana te ovaj odgovor zajedno sa dokumentacijom za nadmetanje i ponudama prosljeđuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb na daljnje postupanje.

Općina Kolan zaustavlja postupak davanja koncesije do donošenja Rješenja na žalbu navedene komisije.

 

OPĆINA KOLAN