Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu
Naručitelj: Općina Kolan
Broj objave: 2012/S 002-0021139
Natječajna dokumentacija objavljena 18.svibnja 2012. na EOJN (link ovdje) - Poziv za nadmetanje, točka 14.

Na temelju članka 15. Izjave o osnivanju Komunalnog društva Kolan d.o.o., te Oduke sa 22. sjednice Općinskog vijeća održane 30. rujna 2011. godine  Općinsko vijeće Općine Kolan  raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za direktora trgovačkog društva - Komunalno društvo Kolan d.o.o.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KOLAN

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Trg Kralja Tomislava 6, 23 251 Kolan

Tel./fax: 023/698-008

 

Klasa: 363-01/12-01/04

Ur. broj: 2198/33-40-12-1

Kolan, 02.svibanj 2012

 

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o načinu i uvjetima za postavljanje kioska i pokretnih naprava(„Županijski glasnik“ Županije Ličko-senjske broj 2/96) , a temeljem odluke o preuzimanju općih akata Grada Paga do donošenja općih akata Općine Kolan, Klasa: 021-05/03-01/1, Ur. br: 2198/33-03-01 od 5. lipnja 2003.g., Općina Kolan,  raspisuje:

 

 

 

N A T J E Č A J

 

Za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava

 

 

1. Raspisuje se natječaj za davanje u zakup javne površine na području Općine Kolan, a u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava i to za lokacije koje su u prilogu Natječaja.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora(Narodne novine br. 91/96,124/97, 174/04 i 38/09) članka  14. Odluke o zakupu poslovnog prostora(Službeni glasnik Zadarske županije br. 8/10),te članka 52. Statuta Općine Kolan(Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/09)  , općinski načelnik Općine Kolan raspisuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

 

Za prikupljanje pisanih ponuda radi davanja u zakup poslovnih prostora u „Poslovnom centru Mandre“ naselje Mandre.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KOLAN

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Trg Kralja Tomislava 6, 23 251 Kolan

Kl.br:.958-03/11-01/01

Ur.br:.2198/33-40-11-1

Kolan 31.12.2011.

 

IZVJEŠĆE O SKLOPLJENIM UGOVORIMA I PROVEDENIM POSTUPCIMA U 2011.G. –prema članku 91 ZJN

 

Na temelju članka 25. Statuta Turističke zajednice općine Kolan, a u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i temelju Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Kolan od 28. srpnja 2011. g. Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Kolan raspisuje:

 

NATJEČAJ

Za direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Kolan

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 91/96,124/97, 174/04 i 38/09) članka  14. Odluke o zakupu poslovnog prostora(Službeni glasnik Zadarske županije br. 8/10),te članka 52. Statuta Općine Kolan(Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/09) , općinski načelnik Općine Kolan raspisuje

 

 

JAVNI  NATJEČAJ

 

 

Za prikupljanje pisanih ponuda radi davanja u zakup poslovnih prostora u „Poslovnom centru Mandre“ naselje Mandre


Sukladno članku 5.c Zakona o javnoj nabavi (N/N 110/2007 i 125/2008) , kao čelnik JLS (Općinski načelnik Općine Kolan) izjavljujem da trenutno 

 

ne obavljam upravljačke poslove niti sam vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava u  bilo kojem  gospodarskom subjektu  s kojima bi  Općina Kolan mogla sklapati ugovore o javnoj nabavi .