Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Načelnik općine Kolan

Šime Gligora, dipl.inf.
mob. +385 (0)91 6202 626
tel. +385 (0)23 698 008
Rad sa strankama - Srijeda (uz prethodnu najavu)


Djelokrug rada Načelnika

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Općinski načelnik je odgovoran  tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug općine.

Općinski načelnik  bira se na neposrednim izborima, sukladno posebnom zakonu.

Mandat načelniku počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog načelnika.

U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine, općinski načelnik:

 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 • usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
 • upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Općine pojedinačne vrijednosti do najviše 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine,
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 • imenuje i razrješava predstavnika Općine u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina , trgovačkih društava u kojima Općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
 • odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. alineje 8. općinski načelnik dužan je objaviti u prvom broju službenoga glasila Općine Kolan koji slijedi nakon donošenja te odluke.
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Općinskom načelniku  mandat prestaje:

 • ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
 • danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
 • danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
 • danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
 • danom prestanka prebivališta s područja Općine,
 • danom prestanka hrvatskog državljana,
 • smrću.