Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti

Načelnik općine Kolan

Marin Pernjak
mob. +385 (0)99 399 2210
Rad sa strankama - Srijeda 10:00 h - 13:00 h

Zamjenik načelnika općine Kolan

Josip Zubović, mag.ing.aedif.
mob. +385 (0)99 4877985
Rad sa strankama - Četvrtak 13:00 h - 16:00 h


Djelokrug rada Načelnika i Zamjenika načelnika

Izvršno tijelo Općine Kolan je Općinski načelnik.
Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. Općinski načelnik je odgovoran središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug općine.
Općinski načelnik zastupa općinu i obavlja poslove utvrđene statutom općine, u skladu sa zakonom.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine, ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od donošenja, ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik dužan je bez odgodeo tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.
Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik,u skladu sa Statutom. Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelo kruga povjeriti zamjeniku.
Pri obavljanju povjerenih mu poslova zamjenik načelnika dužan je pridržavati se uputa općinskog načelnika.
Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost općinskog načelnika za njihovo obavljanje.

U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine, općinski načelnik:

  • Priprema prijedloge općih akata
  • Izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
  • Usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad.
  • Upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom.
  • Odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine pojedinačne vrijednost i do najviše 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
  • upravlja prihodima i rashodima Općine,
  • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
  • imenuje i razrješava predstavnika Općine u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina , trgovačkih društava u kojima Općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
  • dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1.alineje 8. Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje u Službenom glasniku,
  • Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom