Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu
 • 0. Dnevni red 23. sjednice - pogledaj dokument
 • 0.1. Zapisnik 22. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj dokument
 • 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kolan za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 1.1. Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2022. godini - pogledaj dokument
 • 1.2. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2022. godini - pogledaj dokument
 • 2. Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Kolan za razdoblje od 01.07.2022. – 31.12.2022. - pogledaj dokument
 • 3. I Izmjene i dopune proračuna Općine Kolan za 2023. godinu - pogledaj dokument
 • 3.1. Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Kolan za 2023. godinu - pogledaj dokument
 • 3.2. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Kolan za 2023. godinu - pogledaj dokument
 • 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju ravnatelja Općinske knjižnice Općine Kolan Šime Šugar Ivanov - pogledaj dokument
 • 5. Zaključak o statusu v.d. ravnatelja Općinske knjižnice Općine Kolan Šime Šugar Ivanov - pogledaj dokument
 • 6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o parkiralištima na području Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 7. Izvješće o radu Knjižnice Šime Šugar Ivanov za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 8.1. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pag za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 8.2. Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pag za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 9. Izvješće o radu Čistoće i održavanja Kolan za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 10.1. Izvješće o radu Turističke zajednice Kolan za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 10.2. Izvješće o radu Turističke zajednice Kolan za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 11. Izvješće o radu Komunalnog društva Pag za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 12. Odluka o poništenju Javnog poziva za imenovanje članova Savjeta mladih Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 13. Zaključak - nerazvrstane ceste - pogledaj dokument
 • 14. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o pripremi, relizaciji i provedbi projekta Razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Mandre - pogledaj dokument
 • 15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 16. Zajednička Odluka o izradi UPU 15 i UPU 17 i s tim u vezi Izmjena i dopuna PPU Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 17. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt - Proširenje i izgradnja groblja II faza - pogledaj dokument
 • 1. Dnevni red 22. sjednice - pogledaj dokument
 • 2. Zapisnik 20. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj dokument
 • 3. Zapisnik 21. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj dokument
 • 4. Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Kolan za redovito god. finan. polit. stranaka i nezav. vijećnika u 2023.g. - pogledaj dokument
 • 5. Odluka o poništenju Javnog poziva za imenovanje članova Savjeta mladih Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 6. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o radnom vremenu JUO Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 7. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u JUO Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 8. Odluka o utvrđivanju svojstva neraz. ceste javnog dobra u općoj uporabi - pogledaj dokument

0. Dnevni red 21. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj dokument
1. Izmjena Zaključka Općinskog vijeća KLASA: 402-01/21-01/01, URBROJ: 2198/33-03/10-21-1, od 20. listopada 2021. godine. - pogledaj dokument
2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Mandre istok (UPU 6) - pogledaj dokument
3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Mandre zapad (UPU 7) - pogledaj dokument

 • 0. Dnevni red 20. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj dokument
 • 0.1. Zapisnik 19. sjednice Općinskog vijeća - pogledaj dokument
 • 1. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kolan za 2022. godinu - pogledaj dokument
 • 2. Zaključak o pokretanju postupka za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kolan javnim pozivom - pogledaj dokument
 • 3. Odluka o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi - pogledaj dokument
 • 4. Odluka o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi - pogledaj dokument
 • 5. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kolan - pogledaj dokument
 • 6. Proračun Općine Kolan za 2023. godinu i projekcije za 2024./2025. godinu - pogledaj dokument
 • 6.1. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2023. godini, - pogledaj dokument
 • 6.2. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kolan u 2023. godini, - pogledaj dokument
 • 6.3. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Kolan za 2023. godinu, - pogledaj dokument
 • 6.4. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Kolan za 2023. godinu, - pogledaj dokument
 • 6.5. Program javnih potreba u kulturi, sportu i organizacija civilnog društva Općine Kolan za 2023. godinu - pogledaj dokument
 • 6.6. Odluka o izvršenju Proračuna za 2023. godinu - pogledaj dokument
 • 7. Odluka o socijalnoj skrbi - pogledaj dokument
 • 8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti načelniku za potpisivanje aneksa II. Ugovoru o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju cesta, kolno-pješačkih površina i objekata i uređaja javne rasvjete u Kolanjskom Gajcu na dijelu k.č. 2906/641, 2906/67, 1182, 1181/2 k.o. Kolan sve prema važećem UPU-a naselja Kolanjski Gajac - pogledaj dokument
 • 9. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela sporstko-rekreacijske i ugostiteljsko turističke zone Lojkova punta (uvala Sveti Duh) - pogledaj dokument
 • 10. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja proizvodno – poslovne zone Kolan - pogledaj dokument
 • 11. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone Dražica – UPU 14 - pogledaj dokument