Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KOLAN

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Trg Kralja Tomislava 6, 23 251 Kolan

Kl.br:.958-03/11-01/01

Ur.br:.2198/33-40-11-1

Kolan 31.12.2011.

 

IZVJEŠĆE O SKLOPLJENIM UGOVORIMA I PROVEDENIM POSTUPCIMA U 2011.G. –prema članku 91 ZJN

 

Na temelju članka 25. Statuta Turističke zajednice općine Kolan, a u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i temelju Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Kolan od 28. srpnja 2011. g. Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Kolan raspisuje:

 

NATJEČAJ

Za direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Kolan

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 91/96,124/97, 174/04 i 38/09) članka  14. Odluke o zakupu poslovnog prostora(Službeni glasnik Zadarske županije br. 8/10),te članka 52. Statuta Općine Kolan(Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/09) , općinski načelnik Općine Kolan raspisuje

 

 

JAVNI  NATJEČAJ

 

 

Za prikupljanje pisanih ponuda radi davanja u zakup poslovnih prostora u „Poslovnom centru Mandre“ naselje Mandre


Sukladno članku 5.c Zakona o javnoj nabavi (N/N 110/2007 i 125/2008) , kao čelnik JLS (Općinski načelnik Općine Kolan) izjavljujem da trenutno 

 

ne obavljam upravljačke poslove niti sam vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava u  bilo kojem  gospodarskom subjektu  s kojima bi  Općina Kolan mogla sklapati ugovore o javnoj nabavi .

Na temelju članka 15. Izjave o osnivanju Komunalnog društva Kolan d.o.o., te Oduke sa 22. sjednice Općinskog vijeća održane 30. rujna 2011. godine  Općinsko vijeće Općine Kolan  raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za direktora trgovačkog društva - Komunalno društvo Kolan d.o.o.

Temeljem članka 95. Stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 76/07 ) i Zaključka načelnika Općine Kolan od 28.06.2011. god. ( Klasa: 350-02/11-01/06, Ur. broj: 2198/33-40-11-1, Općina Kolan objavljuje:

 

 

PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

NASELJA KOLAN ( UPU br. 1 )

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora(Narodne novine br. 91/96,124/97, 174/04 i 38/09) članka  14. Odluke o zakupu poslovnog prostora(Službeni glasnik Zadarske županije br. 8/10),te članka 52. Statuta Općine Kolan(Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/09)  , općinski načelnik Općine Kolan raspisuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

 

Za prikupljanje pisanih ponuda radi davanja u zakup poslovnih prostora u „Poslovnom centru Mandre“ naselje Mandre.

Na temelju čl. 85. i 88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/2007), Općina Kolan objavljuje:

 

JAVNU RASPRAVU

O  PRIJEDLOGU PLANA - IZMJENE I DOPUNE

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KOLAN