Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23.), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kolan za razdoblje 2024. – 2028. godine („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj 4/24.), Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 16/24.) i članka 52. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj 6/21.), Općinski načelnik Općine Kolan raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

 

I. LOKACIJE ZA KOJE SE IZDAJU DOZVOLE NA POMORSKOM DOBRU S POČETNIM IZNOSOM NAKNADE

Predmet natječaja je dodjela dozvola na pomorskom dobru.

Lokacije, djelatnosti i početni iznos godišnje naknade za svaku od djelatnosti predviđenih na pojedinim lokacijama za koje se raspisuje ovaj natječaj su sljedeće:

Red-ni broj loka-cije

Naziv lokacije

Mikro lokacija

po Planu upravljanja pomorskim dobrom („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj 4/24.)

oznaka ML i opisno

Djelatnost

Sredstvo

Količina

(broj)/

površina

(m2)

Broj dozvola

Početni iznos godišnje naknade

Rok dozvole

(godine)

1.

Plaža Porat Mandre

- oznaka ML 43

- betonska površina

obavljanje ugostiteljske djelatnosti na terasi

15 m2

1

60 eura po m2 terase

2

2.

Plaža Mandre - Lungo mare

- oznaka ML 48

- betonska površina

iznajmljivanje plovila -brodica na motorni pogon

2 kom

1

800 eura po brodici

3

3.

Plaža Mandre - Lungo mare

- oznaka ML 51

- betonska površina

i šljunčani dio plaže

štand za prodaju karata

1 kom

1

1.000 eura po štandu

3

4.

Plaža Mandre - Lungo mare

- oznaka ML 55

- betonska površina

iznajmljivanje ležaljki

10 kom

1

40 eura po sredstvu (ležaljka)

3

5.

Plaža Mandre – Mandrice

- oznaka ML 15

- betonska površina

iznajmljivanje ležaljki

80 kom

1

40 eura po sredstvu (ležaljka)

3

   

iznajmljivanje suncobrana

23 kom

1

40 eura po sredstvu (suncobran)

3

6.

Plaža - Sv. Duh

- oznaka ML 11

- šljunčana

obavljanje ugostiteljske djelatnosti pripreme i usluživanja pića i hrane na pripadajućoj terasi ispred ugostiteljskog objekta

40 m2

1

60 eura po m2 terase

3

7.

Plaža Mandre – Konobine

- oznaka ML 18

- šljunčani dio plaže

obavljanje ugostiteljske djelatnosti priprema i usluživanje pića i hrane na pripadajućoj terasi ispred ugostiteljskog objekta

94 m2

1

60 eura po m2 terase

2

8.

Plaža Mandre – Solinice

- oznaka ML 29

- šljunčani dio plaže

iznajmljivanje ležaljki suncobrana

30 kom

1

40 eura po sredstvu (ležaljka/suncobran)

3

Kartografska podloga, tj. grafički prikaz lokacija za izdavanje dozvola sastavni su dio Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kolan za razdoblje 2024. – 2028. godine („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj 4/24.).

Ako se zahtjev podnosi za djelatnosti iznajmljivanja suncobrana i ležaljki, dozvola se može tražiti isključivo za onaj broj sredstava (suncobrana, ležaljki) koji je određen na lokaciji za koju se podnosi zahtjev.

Ako se zahtjev podnosi za više lokacija, za svaku od lokaciju mora se posebno ponuditi iznos naknade.

Naknada se nudi za broj godina na koji je predviđeno izdavanje dozvole (minimalni iznosi naknade u tablici su godišnji).

Naknada se plaća prije izdavanja dozvole, u roku od 8 dana od poziva, a nakon odluke Općinskog vijeća Općine Kolan te prije izdavanja rješenja o dozvoli od strane Općinskog načelnika za prvu godinu, a za svaku narednu godinu trajanja dozvole do 15. siječnja za tekuću godinu na račun Općine Kolan IBAN: HR51 2390 0011 8622 0000 6 koji se vodi kod HPB-a, model za uplatu HR68, poziv na broj 5843-OIB uplatitelja.

II. VRIJEME TRAJANJA DOZVOLE NA POMORSKOM DOBRU

Dozvola na pomorskom dobru izdaje se na rok od dvije do tri godine.

III. VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PONUDA

Ponude će se otvarati dana 11. ožujka 2024. godine s početkom u 10:00 sati.

Mjesto otvaranja ponuda jest Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan, Trg kralja Tomislava 6, 23251 Kolan.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.

IV. IZNOS I VRSTA JAMSTVA ZA OZBILJNOST PONUDE

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u visini početnog godišnjeg iznosa naknade za lokaciju i djelatnosti za koju se traži izdavanje dozvole, u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice, koja mora biti izdana na propisanom obrascu, potvrđena kod javnog bilježnika te popunjena sukladno podzakonskom aktu kojim se uređuje oblik i sadržaj bjanko zadužnice, a kojom ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjele, a nenaplaćene naknade za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru, za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere te radi naplate eventualnih troškova ovrhe.

V. SADRŽAJ PONUDE I KRITERIJI ZA OCJENU PONUDE

a) Sadržaj ponude

Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

1. Podatke o ponuditelju (ime i prezime, naziv, OIB, adresu, kontakt tel.)

2. dokaz da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu - presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe ili drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti te za djelatnost iznajmljivanja plovila dokaz o sposobnosti brodice za plovidbu,

3. naznaku lokacije na koju se ponuda odnosi i ponuđenu naknadu za istu lokaciju,

4. dokaze o ispunjavanju određenog kriterija za ocjenjivanje iz Kriterija za ocjenu ponude prema ovom natječaju,

5. naznaku površine pomorskog dobra (u slučaju terasa za koja se naknada plaća prema površini i postave bazena s dječjim rekvizitima) koja mora odgovarati površini naznačenoj u opisu djelatnosti iz točke I. ovog natječaja.

6. broj sredstava za djelatnosti iznajmljivanja plovila (uključujući pedaline, sandoline, skuteri, sup daske i sl.), iznajmljivanja plažne opreme (suncobrani, ležaljke), djelatnosti njege i održavanje tijela (broj stolova za masažu i sl.) koja mora odgovarati broju sredstava naznačenom u opisu djelatnosti iz točke I. ovog natječaja.

7. dokaz o vlasništvu sredstava s kojima se obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva,

8. prospekt proizvođača ili fotografiju sredstva

8.1. za objekt i terasu:

- tehnički opis sa detaljnim opisom primijenjenih materijala, načina zatvaranja bočnih stranica objekta i opisom opreme terase,

- prostorni prikaz sa uklapanjem u fotografiju lokacije ili fotografija sredstva rada u prostoru lokacije za koju se traži dozvola ako postoji,

8.2. za štand, rashladnu vitrinu i škrinju zamrzivača:

- prospekt proizvođača ili fotografiju sredstva,

9. jamstvo za ozbiljnost ponude prema točki IV. ovog natječaja,

10. podatak o vremenskom razdoblju tijekom godine u kojem će ponuditelj obavljati djelatnost (označiti podatak brojem dana u godini ili datumski) temeljem dozvole te vrijeme na koje se traži izdavanje dozvole,

11. suglasnost za objekt u kojem će obavljati djelatnost sukladno podzakonskom aktu kojim se uređuju jednostavne i druge građevine i radovi (za kiosk, montažni objekt do 15 m2)

12. izjave ovjerene kod javnog bilježnika:

a) izjava kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, obvezno se prilaže uz svaki zahtjev za izdavanje dozvole,

b) izjava kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ako se predmeti i stvari nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja dozvole na pomorskom dobru, obvezno se prilaže uz svaki zahtjev za izdavanje dozvole,

c) izjava kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ako se predmeti i stvari nalaze na lokaciji dozvole te ukoliko se na lokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene dozvolom na pomorskom dobru, obvezno se prilaže uz svaki zahtjev za izdavanje dozvole

13. Potvrda porezne uprave kao dokaz o nepostojanju dospjelih obveza temeljem javnih davanja, ne starija od 6 mjeseci računajući od dana raspisivanja javnog natječaja.

14. ostalu dokumentaciju koju je ponuditelj obvezan podnijeti sukladno uvjetima iz natječaja.

15. instrumente osiguranja

Instrumenti osiguranja radi naplate dospjele, a nenaplaćene naknade za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru, za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere te radi naplate eventualnih troškova ovrhe su:

- bjanko zadužnica ovjerena od javnog bilježnika u visini od najmanje trostrukog iznosa ponuđene naknade ili drugi instrument osiguranja kao što su bankarska garancija, novčani polog ili zadužnica u visini od najmanje trostrukog iznosa ponuđene naknade,

16. jamstvo za ozbiljnost ponude u visini početnog godišnjeg iznosa dozvole na pomorskom dobru

Ponude se dostavljaju za svaku lokaciju iz točke I. ovog natječaja za koju se traži izdavanje dozvole.

b) Kriteriji za ocjenu ponude:

Ocjenjivanja ponuda utvrđuje se temeljem sljedećih kriterija:

1. ponuđeni iznos naknade za dozvolu na pomorskom dobru – najviše 60% ocjene ponude,

2. upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje na dobar i kvalitetan način uzimaju u obzir i sadrže specifičnosti i obilježja autentičnih kulturnih i prirodnih vrijednosti tog područja, te koriste najviše estetske standarde – najviše 20 % ocjene ponude - Ako nije moguće dostaviti dokaz iz kojeg proizlazi ispunjavanje ovog kriterija, potrebno je dostaviti detaljno obrazloženje kako bi se izvršila provjera i ocjena o ispunjavanju predmetnog kriterija ocijene ponude,

3. upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste materijale i predmete s certifikatom kvalitete prema europskim propisima – najviše 10% ocjene ponude - Dokaz o ispunjavanju uvjeta o upotrebi opreme, pratećih instalacija i pružanju usluga koje koriste materijale i predmete s certifikatom kvalitete prema europskim propisima potrebno je dostaviti uz zahtjev za izdavanje dozvole. Ako nije moguće dostaviti dokaz iz kojeg proizlazi ispunjavanje ovog kriterija, potrebno je dostaviti detaljno obrazloženje kako bi se izvršila provjera i ocjena o ispunjavanju predmetnog kriterija ocijene ponude.

4. prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti, odnosno korištenje pomorskog dobra – najviše 10% ocjene ponude - Prethodno iskustvo dokazuje se ispravom iz koje je razvidno da je podnositelj zahtjeva u posljednje 3 godine obavljao gospodarsku djelatnost na pomorskom dobru temeljem koncesijskog odobrenja. Dokaz o dobrom i odgovornom obavljanju djelatnosti/korištenju pomorskog dobra jest izjava podnositelja zahtjeva za izdavanje dozvole ovjerena kod javnog bilježnika da protiv podnositelja zahtjeva za izdavanje dozvole nije donesena pravomoćna presuda kojom je utvrđeno da je isti kršio pozitivne propise na pomorskom dobru.

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDE I DOSTAVA PONUDA

Ponude se dostavljaju počev od 15. veljače 2024.godine.

Rok za dostavu ponude je 04. ožujka 2024. godine.

Ponude moraju biti adresirane na Općina Kolan, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 6, 23251 Kolan.

Ponuđači su dužni dostaviti ponudu u zatvorenoj omotnici s naznakom PONUDA ZA DODJELU DOZVOLE NA POMORSKOM DOBRU – NE OTVARATI».

Nepotpuni, neuredni i nepravodobni zahtjevi, odnosno ponude neće se razmatrati za izdavanje dozvole te se neće pozivati ponuđače na upotpunjavanje dokumentacije.

Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici Općine Kolan svakoga radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.

VII. ROK U KOJEMU JE ODABRANI PONUDITELJ DUŽAN ZAPOČETI OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Rok za početak obavljanja djelatnosti jest najkasnije 60 dana od dana izvršnosti rješenja.

VIII. NAJPOVOLJNIJA PONUDA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži najveći broj bodova prema kriterijima ocjenjivanja ponuda u natječaju.

IX. OBVEZA DOSTAVE INSTRUMENATA OSIGURANJA

Ponuđač je uz ponudu dužan dostaviti instrumente osiguranja opisane u točki V. ovog natječaja.

X. ODLUKA O DAVANJU DOZVOLE

Na temelju zaprimljenih ponuda na javnom natječaju Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću Općine Kolan donošenje odluke o davanju dozvole na pomorskom dobru.

Na temelju odluke Općinskog vijeća rješenje o dozvoli na pomorskom dobru donosi Općinski načelnik.

XI. DRUGI UVJETI

Na natječaju ne mogu sudjelovati sljedeći ponuditelji:

- koji su koristili pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru,

- koji imaju dospjelih obveza temeljem javnih davanja,

- koji imaju nepodmiren dug prema Općini Kolan po bilo kojem osnovu, osim ako je sudski sa Općinom Kolan regulirali plaćanje duga ili kada ponuditelj istodobno prema Općini Kolan ima dospjelo nepodmireno potraživanje u iznosu koji je jednak ili veći od duga ponuditelja.

Poziva se ponuđače da u slučaju nejasnoća konzultiraju Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kolan za razdoblje 2024. - 2028. godine („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj 4/24.) kao cjeloviti dokument koji regulira ovo pravno područje.

Općina Kolan nije ovlašteniku dozvole dužna osigurati infrastrukturu niti ishoditi minimalne tehničke ili druge uvjete budući je to obveza ovlaštenika dozvole uz suglasnosti nadležnih javnopravnih tijela.

Za potrebe obavljanja djelatnosti iznajmljivanja plažne opreme, može se dozvoliti korištenje dijela pomorskog dobra ili plaže za smještaj objekta za spremanje opreme.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Općina Kolan zadržava pravo izmjene ovog teksta natječaja u slučaju potrebe usklađenja istog s podzakonskim aktima ili izmjenama Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kolan za razdoblje 2024. – 2028. godine.

Ovaj natječaj objaviti će se u „Službenim glasniku Općine Kolan“, na oglasnoj ploči Općine Kolan, na mrežnim stranicama Općine Kolan (http://www.kolan.hr) i u Zadarskom listu (obavijest).


KLASA: 342-03/24-01/01
URBROJ: 2198-33-03-01/01-24-1
Kolan, 15. veljače 2024.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Šime Gligora