Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23.), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kolan za razdoblje 2024. – 2028. godine („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj 4/24.),Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 16/24) i članka 52. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj 6/21), Općinski načelnik Općine Kolan donosi

 

IZMJENU I DOPUNU NATJEČAJA
ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

I

U objavljenom natječaju za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Kolan (KLASA: 342-03/24-01/01, URBROJ: 2198-33-03-01/01-24-1) od 15. veljače 2024. godine redni broj lokacija 5, mijenja se i glasi:

5.

Plaža Mandre – Mandrice

- oznaka ML 15

- betonska površina i morski dio unutar ML 15

iznajmljivanje ležaljki

80 kom

1

40 eura po sredstvu (ležaljka)

5

iznajmljivanje suncobrana

23 kom

1

40 eura po sredstvu (suncobran)

5

sportski park

(komercijalno-rekreacijski sadržaj)

30 m2

1

10 eura po m2

5

II

Ostali dijelovi teksta natječaja ostaju nepromijenjeni.

 

KLASA: 342-03/24-01/01
URBROJ: 2198-33-03-01/01-24-2
Kolan, 15. veljače 2024.

OPĆINSKI NAČELNIK
Šime Gligora

Natječaj - https://www.kolan.hr/index.php/opcinska-uprava/natjecaji/1560-natjecaj-za-dodjelu-dozvola-na-pomorskom-dobru