Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti
Unesite pojam i započnite pretragu

417235107 691597963072634 6965058004741999337 n

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske odobrilo je financijska sredstva za sve prijavljene programe Općine Kolan u 2024. godini u ukupnom iznosu od 10.684 €!

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 410-15/24-01/01
URBROJ: 2198-33-03-02/04-24-1
Kolan, 12.veljače 2024.g.


Na temelju članka 20., 25. i 49. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23), članka 73. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22) i Odluke o porezima Općine Kolan („Službeni oglasnik Općine Kolan“ broj 14/22 i 22/23) Jedinstveni upravni odjel Općine Kolan objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR ZA 2024. GODINU

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe - vlasnici kuća za odmor na području Općine Kolan da sukladno odredbama članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima, dostave podatke o kućama za odmor Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kolan, najkasnije do 31.ožujka 2024. godine, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u tekućoj godini.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23.), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kolan za razdoblje 2024. – 2028. godine („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj 4/24.),Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 16/24) i članka 52. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj 6/21), Općinski načelnik Općine Kolan donosi

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOLAN
NAČELNIK

KLASA: 372-03/24-01/01
URBROJ: 2198-33-03-01/01-24-1
Kolan, 15. veljače 2024. godine

 

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj: 125/11, 64/15 i 112/18) članka 6. Odluke o zakupu poslovnog prostora („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj: 1/18, 5/18, 19/20 i 4/22) i Odluke o početnoj visini zakupnine za poslovne prostore („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj: 36/21), Načelnik Općine Kolan raspisuje

Javni natječaj objavljuje se u svrhu (su)financiranja programa i projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva koje svojim programima i projektima doprinose kvaliteti života mještana Općine Kolan.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 83/23.), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Kolan za razdoblje 2024. – 2028. godine („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj 4/24.), Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 16/24.) i članka 52. Statuta Općine Kolan („Službeni glasnik Općine Kolan“, broj 6/21.), Općinski načelnik Općine Kolan raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU

U Proračunu Općine Kolan za 2024. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programa/projekata sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu na području Općine Kolan u 2024. godini.