Trg kralja Tomislava 6 23251 Kolan, Otok Pag, Hrvatska | Tel. +385 (0)23 698-008 | Kontakti


Naručitelj Općina Kolan je dana 16. travnja 2014. godine objavio Obavijest o namjeri davanja koncesije za predmet koncesije: obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Kolan, Klasa: 363-01/14-01/19, Ur. broj. 2198/33-40-14-3 u Elektroničkom oglasniku javne nabave br. 2014/S 01K-0020097. Kriteriji odabira: ekonomski najpovoljnija ponuda.

U predmetnom postupku dostavljene su dvije ponude ponuditelja "PONY EXPRESS – BRZI", vl. Borisa Jurčevića, Moravčići 1, Dinjiška i ponuditelja Autoprijevoz "Kustić", Južni porat 1, Kustići.
Općinsko vijeće Općine Kolan na 8. sjednici održanoj 4. lipnja 2014. godine Klasa: UP/I-363-01/14-01/12, Urbroj:2198/33-40-14-1  donijelo je Odluku o odabiru za obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Kolan te je odabrao ponuditelja "PONY EXPRESS – BRZI", vl. Borisa Jurčevića, Moravčići 1, Dinjiška za sklapanje Ugovora o koncesiji.

Na odluku o odabiru žalitelj Autoprijevoz Kustić vl. Ivice Kustića, Južni porat1, Kustići, predao je žalbu osobno na urudžbeni zapisnik 20. lipnja 2014. godine.

Ponuda žalitelja je odbijena temeljem članka 93. Zakona o javnoj nabavi kao ponuda koja nije cjelovita te je suprotna odredbama dokumentacije za nadmetanje. Prema Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda kod provjere oblika sadržaja i cjelovitosti ponude stručno povjerenstvo za koncesije utvrdilo je da ponuda ponuditelja Autoprijevoz Kustić vl. Ivice Kustića,Južni porat 1, Kustići nije uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. Stranice nisu označene rednim brojem. Također nije dostavio dokumentaciju sa potpunim podacima traženim u dokumentaciji tj. na omotnici nema naznake za koji se predmet natječe. Sukladno članku 93. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) javni naručitelj je obavezan odbiti ponudu navedenog ponuditelja jer nije cjelovita kako je traženo u dokumentaciji.
Ponuda žalitelja nije niti razmatrana sa osnove ponuđenih cijena jer je već prije tijekom postupka pregleda i ocjene odbijena sukladno članku 93. Zakona o javnoj nabavi.

Žalitelj predlaže poništiti Odluku o odabiru te provesti novi postupak za davanje koncesije.

Naručitelj Općina Kolan smatra da je žalba neosnovana te ovaj odgovor zajedno sa dokumentacijom za nadmetanje i ponudama prosljeđuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb na daljnje postupanje.

Općina Kolan zaustavlja postupak davanja koncesije do donošenja Rješenja na žalbu navedene komisije.

 

OPĆINA KOLAN